Amituofo ดาวน์โหลด mp3

คุณชอบ Amituofo หรือไม่? ในกรณีนี้คุณสามารถค้นหาเพลงทั้งหมดและดาวน์โหลดได้ฟรีจากโทรศัพท์, แท็บเล็ตหรือพีซี คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนและจะฟรีอย่างแน่นอน

10:41 Namo Amituofo Chanting 南无阿弥陀佛 Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
1:32:13 好聽的佛曲 阿弥陀佛 晚安 南無阿彌陀佛 阿弥陀佛圣号 六字四音 女声唱颂 10 Namo Amituofo Song
30:21 Namo Amituofo Chanting 南无阿弥陀佛 Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
29:46 Buddha Nice Song Amithofo mp4
20:05 "Amituofo" Chanting Music 3
2:11:31 佛陀保护你的家人 Buddhist Songs 纯正的佛教音乐 来自佛的音乐 很好聽佛歌 佛教音乐 Namo Amituofo 佛教歌曲大悲咒 天籟梵音
29:34 Children Chanting 南无阿弥陀佛 Niệm Nam Mô A Di Đà Phật Namo Amituofo
1:13:11 "Amitoufo" Chanting Music 6
19:47 Namo Amituofo Chanting 南无阿弥陀佛 Niệm Nam Mô A Di Đà Phật
05:36 Namo Amituofo Chanting Relax Music
1:30:27 放松心身 佛教冥想 内心的平静音乐 南無阿彌陀佛 Namo Amituofo 3 阿弥陀佛
07:26 Namo Amituofo Chanting With Beautiful Voice Namo A Di Da Phat
05:13 Namo Amituofo Chanting 南无阿弥陀佛 Niệm Nam Mô A Di Đà Phật 群星
14:42 南无阿弥陀佛 忆乡佛号 Namo Amitabha Buddha Song
10:46 Namo Amituofo Chanting 南无阿弥陀佛 黃慧音 Imee Ooi
10:15 南无阿弥陀佛圣号 Namo Amituofo Chanting
05:42 南無阿彌陀佛 金色蓮花 許俊華 Namo Amituofo / Namo Amitabha Buddha Chanting Mantra